Nazad na listu
27 маја 2021

Revizor traži od opština da poboljšaju proces upravljanja projektima iz Granta opštinskog učinka

GPK

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) objavila je u četvrtak izveštaj revizije performanse „Projekti finansirani iz Granta opštinskog učinka za fiskalnu 2019. godinu“.  Grant je sufinansiran od strane Švajcarske fondacije na Kosovu/Projekat za decentralizaciju i podrške opštinama, kao i Ministarstva lokalne uprave.

Svrha ove revizije bila je da se proceni da li su troškovi i upravljanje projekata od Granta u skladu sa zahtevima donatora i da li su postigle predviđene rezultate. Predmet revizije bili su grantovi dati od Ministarstva za administraciju lokalne uprave i opštine: Prizren, Glogovac, Vučitrn, Vitina, Štrpce i Obilić.

Rezultati revizije pokazuju da su revidirane institucije generalno primenjivale postupke nabavki na snazi, kako je predviđeno zahtevima ovog Granta: dodeljena sredstva su potrošena na kapitalne projekte i ugovorenu namenu, a građani su zadovoljni ulaganjima u okviru ovih projekata.

Međutim, revizija je utvrdila neke nedostatke koje treba otkloniti da bi se maksimizovala korist od grantova. Jedan od ovih nedostataka je nedostatak standardnog procesa prijema zahteva od građana, njihovog razmatranja i davanja prioriteta opštinskim investicijinim potrebama. Takođe je pokretanje postupaka nabavke izvršen sa zakašnjenjem. Ekonomskim operaterima nisu ponuđeni odgovarajući uslovi za rad, a bilo je slučajeva da operater nije bio odgovoran prema ugovoru.

Generalni revizor Besnik Osmani, u vezi sa ovom revizijom, ocenio je da je Grant opštinskog učinka opštinama pomogao u postizanju strateških ciljeva i postigao svoj glavni cilj pružanjem boljih opštinskih usluga građanima, ali revidirane opštine treba da povećaju pažnju na proces praćenja upravljanja kako bi se maksimalizovali ciljani rezultati.

Nacionalna Kancelarija Revizije preporučila je revidiranim opštinama da poboljšaju proces upravljanja ovim projektima, počev od pokretanja pravovremenih postupaka nabavki do završetka projekata u ugovorenom roku.

Ova revizija je izvršena u okviru sporazuma između Nacionalne Kancelarije Revizije i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (kroz decentralizacije i opštinske podrške).

Kompletan izveštaj možete pročitati ovde.

Povezan