Nazad na listu
26 маја 2021

Komisija za Nadzor Javnih Finansija razmotrila Godišnji Izveštaj Performanse NKR-a za 2020. godinu.

KMFP AP

Komisija za nadzor javnih finansija Skupštine Republike Kosova razmotrila je u sredu Godišnji Izveštaj Performanse Nacionalne Kancelarije Revizije za 2020. godinu. Tom prilikom je Generalni Revizor, Besnik Osmani detaljno predstavio aktivnosti, dostignuća i izazove NKR-a tokom 2020. godine i odgovorio na interesovanje poslanika za pokrenuta pitanja.

Osmani je rekao da je, uprkos činjenici da je 2020. godina bila izazovna zbog uticaja pandemije COVID 19, NKR uspela da ispuni sve zakonske zahteve i rokove za revizorski rad, jačajući pokrivenost i kvalitet revizije.  „Tokom 2020. godine obavili smo najveći broj revizija regularnosti (finansijske i usklađenosti) od osnivanja NKR-a. Revidirali smo 95 budžetskih organizacija sa ukupnim budžetom od oko 2,5 milijarde evra; 14 javnih preduzeća uglavnom u oblasti telekomunikacije, vodosnabdevanja i tretiranja otpada; 8 revizija performansi usredsređenih na složene teme, kao i 9 projekata finansiranih iz donatorskih sredstava”, rekao Osmani, dodajući da je kroz praktične preporuke NKR dalje proširila svoj uticaj, gde je primećen blagi napredak u povećanju stepena primene preporuka revizije.

On je istakao da je paralelno sa sprovođenjem plana revizije, tokom 2020. godine Nacionalna Kancelarija Revizije ažurirala priručnike i radne papire prema Međunarodnim revizorskim standardima i međunarodnim dobrim praksama i digitalizovala proces rada revizije gde smo pokrenuli elektronski sistem revizije SITA-e, kroz kojeg će se racionalizovati vreme u reviziji, povećati kvalitet i sigurnost revizija i ojačati transparentnost.

Takođe u saradnji sa organizacijama civilnog društva, medijima i međunarodnim partnerima, NKR je razvila komunikacionu strategiju, kao osnovno sredstvo za promociju dobre prakse, odgovornosti i povećanja transparentnosti.

Generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, obavestio je poslanike da je jedno od najvažnijih dostignuća koje karakteriše performansa  Nacionalne Kancelarije Revizije na međunarodnom nivou tokom 2020. godine punopravno članstvo u dve organizacije, u Međunarodnoj organizaciji Vrhovne revizorske institucije (INTOSAI) i Evropskoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI). „Integracija NKR-a u međunarodne organizacije je najveći uspeh u istoriji spoljne revizije javnog sektora Republike Kosova“, rekao je Osmani.

Tokom predstavljanja Godišnjeg Izveštaja Performanse, Generalni revizor Besnik Osmani uverio je članove Komisije da će Nacionalna Kancelarija Revizije ispuniti svoj ustavni i zakonski mandat pružajući kvalitetne i profesionalne revizije Skupštini Republike Kosova.

Članovi Komisije za nadzor javnih finansija postavili su brojna pitanja i primedbe tokom pregleda Godišnjeg izveštaja performanse NKR-a za 2020. godinu.

Za više, izveštaj možete pronaći na ovom linku.

Povezan