Nazad na listu
08 октобра 2020

EU traži od Kosova efikasnije sprovođenje preporuka izdatih od strane NKR-a

objekti (2)

Rad i rezultati Nacionalne Kancelarije Revizije adresirane su u Izveštaju o Napretku za Kosovu (za 2020. godinu), koji je objavljen dan ranije, u okviru Paketa Proširenja Evropske Unije (EU).

Evropska Komisija pohvalila je nezavisne institucije, posebno NKR-a i Ombudsmana, rekavši da nastavljaju da adresiraju prava građana na dobro upravljanje. Međutim, Komisija je pozvala vladine institucije da budu efikasnije u primeni preporuka koje je izdala NKR.

„Vlada mora da obezbedi efikasniju primenu njihovih preporuka“, navodi se u izveštaju.

U izveštaju takođe se pominje osnivanje Jedinice Protiv Prevare u okviru Nacionalne Kancelarije Revizije, koja je, kako je opisala Evropska Komisija, identifikovala 26 slučajeva sumnje na prevaru u oblasti javnih nabavki, od 12 koliko su identifikovani u 2018. godini (u prvoj godini osnivanja Jedinice). Svih 26 slučajeva već́ je podneto u Državnoj Tužilaštvu.

Takođe, u Izveštaju o Napretku za Kosovo navodi se da „Ustavni i pravni okvir Kosova osigurava funkcionalnu, organizacionu i finansijsku nezavisnost Nacionalne Kancelarije Revizije u skladu sa standardima Međunarodne Organizacije Vrhovnih Revizorskih Institucija, kojoj se Kancelarija pridružila 1. januara. 2020 “.

„Institucionalni kapacitet Kancelarije je dalje povećan na 170 zaposlenih, od kojih 141 su revizorsko osoblje. NKR provodi svoj Strateški Plan Razvoja 2018-2021, koji uključuje ciljeve, 103 pokazatelja učinka i okvir za nadzor. Nedavno je osnivala Jedinicu Protiv Prevara koja se trenutno sastoji od jednog zvaničnika“, navodi se u Izveštaju.

U nastavku, Izveštaj spominje da je Nacionalna Kancelarija Revizije uvela postupke kontrole i osiguranja kvaliteta revizije i nastavila da primenjuje program sertifikacije za revizore.

„NKR je finalizovala 15 izveštaja o reviziji učinka, u poređenju sa 13 u 2018. i 11 u 2017. godini. Iako postoje stalni napori, Kancelarija preduzima uglavnom revizije regularnosti i broj revizija učinka treba da nastavi da raste.  Kako bi se poboljšalo uticaj revizorskog rada, posebno na lokalnom nivou, Kancelarija je sarađivala sa organizacijama civilnog društva na organizovanju javnih rasprava na opštinskom nivou o preporukama revizije.  Prema njenom godišnjem izveštaju za 2018. godinu, procenat preporuka primenjenih u potpunosti povećao se sa 34% na 39%. „Dok se njena saradnja sa skupštinskim odborima poboljšala“, naglašava se u izveštaju.

Na kraju, Evropska Komisija zatražila je od Skupštine da sistematičnije prati preporuke Nacionalne Kancelarije Revizije i zatražila je od samog NKR-a da ulaže kontinuirane napore u oblasti komuniciranja kako bi ojačala svoju ukupnu sliku.

Izveštaj o napretku je instrument kojim Evropska Komisija meri napredak jedne zemlje u ispunjavanju evropske agende tokom kalendarske godine. Ovaj izveštaj se objavljuje jednom godišnje, obično početkom oktobra svake godine.

Povezan