Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2021

  Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale SDC/DEMOS për vitin fiskal 2020

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shërbimet e transportit ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Vendimmarrjet lidhur me strukturën organizative dhe Alpex dega në Kosovë – Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Vlera për para në ndërtimin e rrugëve lokale dhe rajonale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Parandalimin dhe reagimin e situatave emergjente: Vërshimet

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Vlera për para në prokurimet e centralizuara, pjesa e dytë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Sistemet elektronike për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve në AZhB-MBPZhR

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale për vitin fiskal 2019

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Procesi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo veprimtari

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Zbatimi i rekomandimeve të raportit “Administrimi i programit pёr trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike dhe vlerësimi i rezultateve”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Raporti i vlerësimit të zbatimit të rekomandimeve për auditimet e performancës të vitit 2017

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Menaxhimi i obligimeve tatimore në Sistemet e Informacionit të Administratës Tatimore të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Qeverisja, menaxhimi i operacioneve dhe siguria e sistemeve të teknologjisë së informacionit në Agjencinë e Statistikave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Organizimi dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader