Generalni Revizor i Nacionalna Kancelarija Revizije, obezbeđuju svoju objektivnost i institucionalnu nezavisnost putem izvršenja mandata koji je utvrđen Ustavom i Zakonom kao i u skladu sa profesionalnim standardima revizije i unutrašnjim kodeksom etike i profesionalnog ponašanja.

Nacionalna Kancelarija Revizije na godišnjoj osnovi obavlja obaveznu reviziju regularnosti za Budžet Kosova; za sve budžetske organizacije koje primaju budžet prema godišnjem zakonu o budžetu; i za Javna Preduzeća. Revizije Performanse a ima i pravo da u bilo koje vreme obavlja i druge revizije koje se razlikuju od revizija regularnosti a vezane su za fondove koji su dati sa budžeta bilo za institucije bilo za organizacije; za javne fondove za javno-privatna partnerstva; zajmove kao i za kredite i obaveze koje su garantovane od entiteta javnog sektora.

Izveštaji Kancelarije Generalnog Revizora, na direktan način promovišu polaganje odgovornosti i pružaju održivu osnovu za zahtevanje odgovornosti od menadžera svake budžetske organizacije. Na ovaj način povećavamo poverenje o načinu trošenja javnih fondova i odigravamo aktivnu ulogu u obezbeđivanju interesa poreskih platiša i ostalih interesnih strana u vezi sa povećanjem javne odgovornosti.

Misija “Preko kvalitetnih revizija jačamo polaganje odgovornosti u javnoj upravi zarad efektivnog, efikasnog i ekonomičnog korišćenja nacionalnih resursa„.