Nazad na listu
14 децембра 2018

Vladine politike zapošljavanja ne utiču dovoljno na stvaranje novih radnih mesta, a još manje na održivo zapošljavanje 

Politikat e punesimit

Iako je glavna svrha vladinih politika zapošljavanja promovisanje rada i otvaranje novih radnih mesta, mnogi nedostaci u planiranju, implementaciji i nadgledanju ovih politika uticali da se ne postigne promovisanje i povećanje zaposlenosti na odgovarajućem nivou, kao i da se ne adresira pitanje održivosti stvorenih radnih mesta. 

Izveštaj o reviziji performanse „Efikasnost i efektivnost vladinih politika zapošljavanja“ otkriva da su politike zapošljavanja na nivou vlade i sektora nisu efikasne efektivne.

Kašnjenja u usvajanju strateških dokumenata, nedostatak jasnog definisanja nadležnosti institucija i nedostatak dovoljnih finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti vezanih za zapošljavanje, ukazuju na to da politike zapošljavanja na nivou Kancelarije Premijera, Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja koji su deo ove revizije, nisu bile izložene adekvatnog planiranja. Ovi nedostaci rizikuju uspešnu realizaciju ciljeva i aktivnosti vezanih za zapošljavanje.

Sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada otežalo je velika kašnjenja u funkcionisanju Agencije za Zapošljavanje, nedostatak profiliranja broja nezaposlenih, liste sa ograničenim brojem nezaposlenih i nedostatak prioritizacije dugoročnih nezaposlenih tokom procesa izabranja u merama. Dok, u Agenciji za Razvoj Poljoprivrede nedostaci koji su ometali efikasno procenu primene mera koje imaju kriterijum zapošljavanje, su kašnjenja u integraciji podataka, kao i nedostatak kompletnih podataka o stvaranju radnih mesta.

Izveštaj navodi da su identifikovani nedostaci u dve Agencije za nadgledanje koja se obavlja merama prilikom sprovođenja, otežali korisnicima priznavanje radnog iskustva, ograničavajući svoje mogućnosti za zapošljavanje u budućnosti, nisu legitimirali zapošljavanje i uticali na predstavljanju nerealnih statistika stope nezaposlenosti u zemlji.

Nadgledanje efektivnosti politike zapošljavanja nije rezultirala efikasna i uspešna kao na centralnom takođe i na sektorskom nivou. Nedostaci u sadašnjem nadzoru koje sprovode Kancelarija Premijera i Ministarstva pod revizijom, onemogućavaju da same ove institucije ili i građani imaju jasnu sliku o uticaju politike zapošljavanja. U međuvremenu, činjenica da obe revidirane Agencije još nisu sprovele nadgledanje efektivnosti mera, onemogućava realnu procenu nivoa realizacije mera i uticaju koji imaju na stvaranje i držanje novih radnih mesta.

Besnik Osmani, Generalni Revizor, u vezi sa ovim izveštajem rekao je da: „Stopa nezaposlenosti u zemlji je alarmantna, stoga politike na vladinom i sektorskom nivou treba da posluže kao odgovor na stvorenu situaciju nezaposlenosti u zemlji. Ovo se može postići kroz adekvatnog planiranja potrebnih ljudskih i finansijskih kapaciteta za sprovođenje politike i kroz uspostavljanja održivih mehanizama nadgledanja.“

Nacionalna Kancelarija Revizije je dala svoje preporuke koje imaju za cilj da osiguraju da odgovorne vlasti, odnosno Kancelarija Premijera, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Agencija za Zapošljavanje i Agencija za Razvoj Poljoprivrede, da intenziviraju svoje napore za poboljšanje planiranja, implementacije i nadgledanju politike zapošljavanja.

Kompletan izveštaj možete pročitati u: www.zka-rks.org

Povezan