Nazad na listu
17 фебруара 2021

Troškovi povezani sa Covid-19 u fokusu revizije

Punetoria e SIGMA kryesore

Generalni revizor Besnik Osmani, u radionici koju je organizovala SIGMA, govorio je o procesu revizije troškova za Covid-19 iz finansijske perspektive i usaglašenosti. 

Generalni revizor Republike Kosova Besnik Osmani i direktorka Departmana za Međunarodnu Saradnju, Qëndresa Mulaj u sredu su učestvovali u sledećoj radionici „Revizija troškova vezanih za Covid-19“. Radionicu je organizovala SIGMA u okviru Mreže Vrhovnih Revizorskih Institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za EU ​​i Evropski Revizorski Sud.

Na ovoj radionici, predstavnici Vrhovnih Revizorskih Institucija (VRI) iz regiona i šire, podelili su svoja iskustva i razgovarali o revizijama usaglašenosti, sa posebnim naglaskom na reviziju troškova za Covid – 19. VRI Letonije i Severne Makedonije detaljno su predstavili svoja iskustva i pouke naučene iz procesa definisanja revizije, pristupa, nalaza i mehanizama izveštavanja kako bi se obezbedilo da Skupština, Vlada i druge strane budu odgovorni i transparentni u pogledu pandemije Covid-19 u njihovim zemljama.

U okviru panel diskusije, Generalni Revizor Kosova, Besnik Osmani predstavio je iskustvo Nacionalne Kancelarije Revizije i njenu ulogu u upravljanju javnim finansijama i prilagođavanju novim okolnostima stvorenim kao rezultat globalne pandemije.

Osmani, rekao da je, uprkos stvorenim okolnostima, prošle godine NKR uspeo da objavi 132 revizorska izveštaja prema planu. Dok je, da bi adresirala nove potrebe, NKR prilagodila godišnji plan revizije i u ovaj plan uključila i reviziju troškova povezanih sa Covid-19 i način upravljanja ovom situacijom.

Dalje, on je istakao da troškovi za pandemiju Covid-19 ispituju iz različitih perspektiva, kako u pogledu finansija, tako i usklađenosti putem redovnih godišnjih revizija, takođe i kroz  odvojenih revizija učinka i projekata za sredstva dodeljena za upravljanje pandemijom.  Revizije učinka fokusiraće se prvenstveno na procenu da li su javne zdravstvene ustanove pripremljene i sposobne da adekvatno odgovore na potrebe upravljanja pandemijom Covid-19, kako u pogledu pružanja usluga, snabdevanja tako i logistike. Dok su timovi započeli i istraživanja o upravljanju vanrednim situacijama uopšte i zaštiti ekonomije.

Ovo je bila druga radionica organizovana u ovom formatu, a SIGMA planira da organizuje i druge radionice sa fokusom na reviziju Covid-19, radi tretiranja na specifičan način posebne teme vezanim za ulogu i odgovornosti VRI-a u ovom aspektu.

Povezan