Nazad na listu
27 новембра 2020

Skupština Kosova je usvojila Godišnji izveštaj performanse Nacionalne Kancelarije Revizije za 2019. godinu

Kuvendi Seanca +++

Skupština Republike Kosova sa 39 glasova za i 24 protiv danas je usvojila Godišnji Izveštaj o performansi Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) za 2019. godinu.

Godišnji izveštaj o performansi NKR-a uključuje važne beleške o performansi institucije Generalnog Revizora u ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza, u skladu sa Međunarodnim Standardima o Vrhovnim Revizorskim Institucijama (ISSAI).

Sve aktivnosti Kancelarije tokom 2019. godine sprovedene su u potpunosti kako je planirano Godišnjim planom rada za revizorsku sezonu 2018 – 2019. Na osnovu rezultata rada Nacionalne Kancelarije Revizije obuhvaćenih u izveštaju, tokom 2019. godine su završene i objavljene 128 revizorskih izveštaja. Od njih, 115 su izveštaja o reviziji regularnosti, a 13 izveštaja o reviziji performanse.  Broj revizija regularnosti povećan je za 4 u poređenju sa prethodnom sezonom, dok su revizije performansi porasle od 2016. godine i čine oko 11% revizija NKR-a. Revizija javnih preduzeća (JP) započela je u sezoni revizije 2016/17 sa samo njih 4 i u sezoni 2019/2020 dostigla je 14 JP, dok je u odnosu na prethodnu sezonu povećana za još 3 preduzeća.

Glavni događaj koji je okarakterisao učinak Nacionalne Kancelarije Revizije tokom 2019. godine je punopravno članstvo u Međunarodnoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Ovo članstvo je najveće dostignuće u istoriji spoljne revizije javnog sektora Republike Kosova.

Takođe na današnjoj sednici, Skupština Kosova je sa 67 glasova usvojila preporuke Komisije za Nadzor Javnih Finansija u vezi sa godišnjim izveštajem o reviziji za 2019. godinu.

Povezan