Nazad na listu
26 фебруара 2021

NKR započinje fazu izvršenja revizije za sezonu 2020/2021

Lajmi per punën në teren

U cilju ispunjenja godišnjeg plana revizije 2020/2021, 38 revizorskih timova otišli su na terenu da započne sa izvršenjem prvih revizija, gde je predviđeno da se izvrše 124 revizije.  116 revizija regularnosti (finansijskih i usklađenosti) uključuju: reviziju budžeta Kosova, 52 revizije institucija centralnog nivoa, 38 lokalnog nivoa, 12 javnih preduzeća i 13 projekata finansiranih iz spoljnih fondova. Pored revizija regularnosti, tokom 2021. godine biće objavljeno i 8 revizija učinka.

Međutim, realizacija revizorske sezone prilično je izazovna jer će se odvijati u okolnostima pandemije. Dok Vrhovne Revizorske Institucije imaju mogućnost da izrade svoje godišnje planove zasnovane na riziku, NKR je dužna da na godišnjem nivou izvrši obaveznu reviziju regularnosti: Izveštaja Vlade o kosovskom budžetu; svih budžetskih organizacija koje su direktno dobile budžet kroz godišnjeg Zakona o Budžetu i dužne su da izrade Godišnje Finansijske Izveštaje. Ciklus revizija regularnosti završava se krajem avgusta, kada se Skupštini Kosova dostavlja Godišnji Izveštaj Revizije (GIR) za Godišnji Finansijski Izveštaj Budžeta Kosova (GFI/ BK).

Uticaj pandemije evidentan je i tokom ove revizorske sezone, jer revizorski subjekti rade sa smanjenim brojem osoblja. Štaviše, neki od revizora su pogođeni sa Covid-19 i bili su primorani da se izoluju i podvrgnu medicinskom tretiranju. Pored toga, prošle godine bilo je promena u strukturi ministarstava.

Još jedan važan izazov tokom ove sezone biće paralelna primena nove metodologije za finansijske revizije i revizije usaglašenosti koja je razvijena uz podršku partnera za bratimljenje, VRI Poljske, kao i elektronski sistem upravljanja revizijom – SITA.

Oba ova vrlo značajna projekta za NKR provode se tokom ove revizorske sezone. Dok je, u cilju uvođenja na korišćenje njih, održani i nastavlja da se održavaju veliki broj obuka za celo osoblje.

Nacionalna Kancelarija Revizije u službi svoje misije da ojača odgovornost u javnoj upravi, svake godine, kroz finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti, vrši procenu za: Kvalitet finansijskog izveštavanja; Efektivnost sistema interne kontrole; i Usklađenost finansijskih transakcija sa važećim zakonima i propisima. Dok revizijama učinka procenjuje da li se javna sredstva koriste efikasno i efektivno.

Povezan