Nazad na listu
05 новембра 2019

Neophodno je poboljšanje procesa upravljanja javnim ugovorima o izgradnji

Kontratat publike te ndertimit

Znatan deo državnog budžeta troši se na izgradnju obrazovnih, kulturnih i sportskih objekata, tako da je izuzetno važno da Budžetske Organizacije pravilno i efikasno upravljaju ugovorima za ove izgradnje.

Međutim, revizija performansi koju je izvršila Nacionalna Kancelarija Revizije u vezi sa “Upravljanje javnim ugovorima o izgradnji“ identifikovala je da revidirane Budžetske Organizacije nisu uspele da obezbede da se obrazovni, kulturni i sportski objekti urade na vreme, u okviru odobrenog budžeta, i proces izgradnje objekata da se odvija prema ugovornim sporazumima.

Prema revizorskom izveštaju, glavni uzroci za ne dovršenje na vreme revidiranih projekata kako su prvobitno ugovoreni su; neuspeh provere činjeničnog stanja na gradilištu, neadekvatno pripremanje ključnih građevinskih dokumenata i nedostatak ocene performanse ugovora.

Dalje na izveštaju se napominje da Budžetske Organizacije nisu dovoljno iskoristile ni pravne lekove koji bi im pomogle da dovrše projekte na osnovu plana i ugovora.  U ovom pogledu utvrđeni nedostaci bili su: sigurnost izvršenja ugovora niža od avansa, vreme osiguranja nije pokrivalo trajanje ugovora i u 9 od 11 revidiranih ugovora nije predviđeno mogućnost penalizacije, dok su u dva slučaja i kada je predviđena nije primenjena iako je uvedena potreba za penalizacijom.

U ovom izveštaju predstavljaju se i nedostatke u prekomernoj upotrebi aneks ugovora.  Iako Zakon o Javnim Nabavkama predviđa da upotreba aneks ugovora dozvoljena u slučajevima kada se radovi ne mogu predvideti u osnovnom ugovoru, revizija otkriva da su potpisani ugovori za radove koji bi mogli biti uključeni tokom dizajniranja početnog projekta.   Kao posledica toga, BO su platili više od planiranog, a sredstva dodeljena drugim projektima korišćena su za pokrivanje troškova aneks ugovora.

Generalni Revizor, Besnik Osmani, o ovom izveštaju izjavio da: „Nedostaci u nadgledanju performansi tokom upravljanja ugovorima dovelo do toga da se projekti ne sprovode onako kako je očekivano i da objekti ne ostavljaju na raspolaganju ciljanim korisnicima na vreme.  Poboljšanje nekih procesa tokom upravljanja ugovorima može osigurati da projekti postignu svrhu za koje su izgrađeni i obezbeđuju vrednost za uloženi novac u njih“.

Nacionalna Kancelarija Revizije dala je svoje preporuke koje imaju za cilj da obezbede da nadležni organi, odnosno Ministarstvo Javne Uprave, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije i Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, pojačaju svoje napore na unapređenju upravljanja ugovorima, obezbeđujući da se projekti realizuju u očekivanom roku, u skladu sa ugovorenim uslovima, korišćeni su pravni lekovi koji zaštite interese budžetskih organizacija i da je smanjeno korišćenje aneksa ugovora.

Kompletan izveštaj možete pročitati u ovom linku.

Povezan