Nazad na listu
05 октобра 2019

Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosova postala članica Međunarodne Organizacije Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI)

Intosai_ZKA

„Ovo je kulminiralo dostignuće, jer članstvo u INTOSAI čini nas ravnopravnim partnerom i donosiocem odluka na međunarodnom nivou“, rekao je Generalni Revizor Besnik Osmani na konferenciji za novinare održanoj danas.

U avgustu 2019. godine, Upravni Odbor INTOSAI većinom glasova odobrio je punopravno članstvo Nacionalne Kancelarije Revizije Republike Kosova u ovoj organizaciji, efektivnije počevši od 1. januara 2020. godine.

INTOSAI je nezavisna, profesionalna i nepolitička organizacija osnovana kao stalna institucija. Deluje kao krovna organizacija za revizorsku zajednicu javnog sektora i ima poseban konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savetu (ECOSOC) Ujedinjenih Nacija (UN).

Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosova, podnela zahtev za članstvo u ovoj značajnoj organizaciji 8. maja 2018. Nakon procesa verifikacije i intenzivnog angažovanja, relevantne međunarodne instance potvrdile su da NKR ispunjava sve pravne i administrativne kriterijume utvrđene Statutom INTOSAI-a da bi bila punopravni član u ovoj instituciji.

Ovaj rezultat je krunisanje izvanrednog rada Nacionalne Kancelarije Revizije, kosovskih institucija i podrške partnera NKR-a.

Učešće Nacionalne Kancelarije Revizije u strukturama INTOSAI-a, između ostalog, promoviše dobro upravljanje, povećanje transparentnosti i odgovornosti i povećanje profesionalne nadležnosti.

Nacionalna Kancelarija Revizije, je nezavisna institucija koja vrši svoj mandat utvrđen Ustavom i zakonom, u skladu sa profesionalnim standardima revizije i unutrašnjim kodeksom etike i profesionalnog ponašanja.

Na godišnjoj osnovi obavlja obaveznu reviziju regularnosti za Budžet Kosova; za sve budžetske organizacije koje primaju budžet prema godišnjem zakonu o budžetu; i za Javna Preduzeća. Revizije Performanse a ima i pravo da u bilo koje vreme obavlja i druge revizije koje se razlikuju od revizija regularnosti a vezane su za fondove koji su dati sa budžeta bilo za institucije bilo za organizacije; za javne fondove za javno-privatna partnerstva; zajmove kao i za kredite i obaveze koje su garantovane od entiteta javnog sektora.

Izveštaji Kancelarije Generalnog Revizora, na direktan način promovišu polaganje odgovornosti i pružaju održivu osnovu za zahtevanje odgovornosti od menadžera svake budžetske organizacije.

Povezan