Nazad na listu
15 фебруара 2021

Nacionalna Kancelarija Revizije produbljuje saradnju sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta „Hasan Priština“

AP ne seminarin ne UP

Nacionalna kancelarija Revizije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ održali su seminar na temu „Revizija i izazovi u novoj realnosti na Kosovu“. Izlagači na ovom seminaru bili su Generalni Revizor Republike Kosova, profesori sa Univerziteta u Prištini, kao i drugi izlagači apstrakta revizije pripremljeni za ovaj seminar. Online seminar je bio otvoren za studente i javnost. 

Generalni Revizor, Besnik Osmani je u svom govoru izrazio da je srećan što će biti prilika da se poveća ritam saradnje između Vrhovne Revizorske Institucije i akademskog sveta, odnosno Ekonomskog Fakulteta – kao jedne od najvažnijih računovodstvenih adresa i revizija na zemlji.

Osmani je učesnicima predstavio značaj javne revizije na Kosovu, ulogu, misiju i kako funkcioniše Nacionalna Kancelarija Revizije. Prezentaciju je nastavio objašnjavajući druge detalje o procesu revizije, od planiranja do objavljivanja izveštaja.

Osmani je takođe naglasio važnost profesionalne kompetencije revizora. „Da biste bili javni revizor, veoma je važno imati odlično znanje o javnoj upravi, računovodstvenim i revizorskim standardima, pravnom okviru i dobrim praksama, kao i odlično znanje pisanja“, rekao je Osmani.

Vrhovna Revizorska Institucija, kao što je NKR, ima za cilj da pomogne rukovodiocima revidiranih institucija da poboljšaju svoj rad i to čini kroz konkretnih preporuka; da poveća vrednost za novac; da ojača dobro upravljanje i zdravo finansijsko upravljanje, kao i da pruži dobre usluge građanima, naglasio je između ostalog Osmani. Izveštaji NKR-a direktno promovišu odgovornost i pružaju solidnu osnovu za držanje odgovornim rukovodilaca svake budžetske organizacije. Međutim, prema Osmaniju, glavni izazov u ​​javnoj reviziji ostaje nizak nivo primene preporuka, koji je oko 40%.

Generalni revizor je dalje naglasio veliku važnost partnerstva NKR-a sa civilnim društvom, medijima i akademskim institucijama. ˝Odnos NKR-a sa ovim partnerima uspostavljen je u tri dimenzije:  NKR kao javna organizacija podleže potrebi da bude otvorena sa spoljnim stranama u vezi sa korišćenjem sredstava i imovine koja mu je poverila Skupština za obavljanje njenih funkcija; NKR kao jedina i nezavisna revizorska organizacija mora sarađivati sa zainteresovanim stranama, tako da se informacije koje se prenose javnosti obavljaju na tačan, nepristrasan i profesionalan način.  Od posebne je važnosti, takođe i apsorpcija dragocenih informacija, za područja od visokog javnog interesa koja treba revidirati˝, rekao je on.

S druge strane, dekan Ekonomskog Fakulteta, Fatos Ukaj naglasio je značaj saradnje između institucija, kojom prilikom se zahvalio Generalnom Revizoru na saradnji, nadajući se da će ta saradnja dalje napredovati.

Dok je Muhamet Aliu, Profesor na Ekonomskom Fakultetu, detaljno predstavio proces revizije i izazove njene primene na Kosovu.

Seminar je nastavio radove prezentacijom apstrakta od strane učesnika, sa temama: Značaj interne kontrole u ​​proceni unutrašnjih i spoljnih rizika; Revizija marketinga; Etika i tarife revizije na Kosovu; Revizija usaglašenosti kao neophodan oblik u aktivnostima revizije na Kosovu i uticaj pojedinačnih karakteristika revizora na kvalitet revizije.

Na kraju seminara učesnici i izlagači imali su priliku da razgovaraju i podele svoja iskustva u reviziji. Svi učesnici sa apstraktima seminara će dobiti sertifikate.

NKR i Univerzitet u Prištini „Hasan Priština“ imaju sporazume o saradnji od 2017. godine. Cilj ovog sporazuma je među-institucionalna saradnja, razmena stručne i akademske pomoći, kao i angažovanje studenata u praktičnom radu.

Povezan