Nazad na listu
04 септембра 2019

Nacionalna Kancelarija Revizije intenzifikuje saradnju sa organizacijama civilnog društva

Tryeza me shoqerine civile 01

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) je organizovala okrugli sto sa civilnim društvom kao i sa profesionalnim udruženjima revizije, sve u cilju identifikovanja i raspravljanja o relevantnim temama koje su prioritetne i koja će biti uključene u godišnjem planu revizija učinka.

Generalni revizor, g. Besnik Osmani, je istakao da je saradnja i komuniciranje NKR sa građanima preko partnerstva sa organizacijama civilnog društva i profesionalnim udruženjima revizije veoma važna. Građanima se preko ovih organizacija omogućuje potpun pristup kako bi i oni doprineli povećanju polaganja računa i odgovornosti civilnih službenika.

Dalje, g. Osmani je pozvao prisutne da predstave izazove sa kojima sa suočava naše društvo a koje su uspeli da identifikuju, poteškoće na koje nailaze javne institucije u ispunjavanju njihovih zadataka koji onda utiču na njihov učinak i tako utiču i na usluge koje se pružaju građanima i njihovo blagostanje u celini.

Gđa. Vljora Spanca, Pomoćnica Generalnog revizora, predstavila je metodologiju i proces odabira tema kod revizija učinka, i predstavila je teme revizije koje je identifikovala NKR za revizijsku sezonu 2019/2020.

Predstavnici organizacija civilnog društva koji su prisustvovali ovom sastanku, izrazili su svoju spremnost za saradnju sa NKR i visoko su ocenili njen doprinos u jačanju polaganja odgovornosti i jačanju transparentnosti u javnoj upravi. Oni su izrazili svoja mišljenja u vezi sa temama koje je izabrala NKR i dali su svoje predloge o novim temama koje se naredne sezone mogu revidirati od strane NKR.

Nacionalna Kancelarija Revizije, vodi stalan značajan i efektivan dijalog sa interesnim stranama, kako bi obezbedila veći uticaj revizijskih rezultata.

Ovakvi sastanci sa organizacijama civilnog društva pomažu NKR-e da identifikuje potencijalne oblasti u kojima postoji potreba za poboljšanjem i većom efikasnošću u radu budžetskih organizacija. Aktivno angažovanje civilnog društva ima pozitivan uticaj na revidirane subjekte da primene preporuke revizije.

Povezan