Nazad na listu
23 јануара 2019

Generalni revizor održao sastanak sa predstavnicima Budžetskih Organizacija Republike Kosovo

AP_takimiMePerfaqesuesit e OB

Danas, Nacionalna Kancelarija Revizije, očekivala je na informacionom sastanku Glavne Finansijske Službenike Budžetskih Organizacija centralnog i lokalnog nivoa. U sastanku su predstavljena pitanja i teme od značaja koje se odnose na reviziju i izveštavanje o godišnjim finansijskim izveštajima za 2018 godinu od strane Budžetskih Organizacija.

Zamenik Generalnog Revizora, g. Ilir Salihu, u svom uvodnom izlaganju, rekao je da smo sada u veoma važnom trenutku u pogledu pripreme, izveštavanja i revizije godišnjih finansijskih izveštaja za 2018 godinu i da je svrha ovog sastanka bolje informisanje i rasprava o pitanjima od interesa za Nacionalnu Kancelariju Revizije, Departmana Trezora i Glavne Finansijske Službenike kao ključna strana u ovom procesu.

G. Ahmet Ismaili, Generalni Direktor Trezora u svom govoru skrenuo je pažnju na rokove koji su postavljeni za dostavljanje i mogućnost ispravljanja godišnjih finansijskih izveštaja pre nego što su zvanično konačni. G. Ismaili je naglasio da u svim međunarodnim procenama koje se vrše Kosovu, prvi dokument koji se smatra kao najpouzdaniji i koji se uzima u obzir jeste izveštaj Generalnog Revizora. Stoga, vas apelujem da se angažujete na adresiranju datih preporuka od strane Generalnog Revizora, jer svaki nalaz predstavljen u izveštaju u suštini pokreće važna pitanja i postoji proces za njihovo adresiranje, rekao je on.

Pomoćnik generalnog revizora, Çerkin Morina je predstavio ključna pitanja za koja Glavni Finansijski Službenici trebaju biti oprezni prilikom pripreme godišnjih finansijskih izveštaja, takođe je obavestio i sa zahtevima za ovu fazu revizije.

Sastanak je nastavljen otvorenom diskusijom i adresiranjem pitanja od interesa pokrenute od strane Glavnih Finansijskih Službenika budžetskih organizacija.

Održan je i poseban sastanak sa Glavnim Finansijskim Službenicima Javnih Preduzeća koja su predmet revizije za finansijsku godinu 2018.

Povezan