• Ballina
  • Për ne
  • Lajme
  • Zyra e Auditorit të Përgjithshëm e përkushtuar drejt zhvillimit të mëtutjeshëm profesional
 
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZAP

Auditimet e Fundit