Zyra Kombëtare e Auditimit përbëhet nga Auditori i Përgjithshëm, Zëvendës Auditori i Përgjithshëm, Ndihmës Auditorët e Përgjithshëm, Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës, auditorët, dhe stafi administrativ/mbështetës.

Auditori i Përgjithshëm përcakton, me rregullore të brendshme, organizimin dhe menaxhimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit

 

Struktura Organizative