• Data e shpalljes: 18-6-2019
    Koha e skadimit: 24-6-2019

    Angazhim për shërbime: Një (1) Këshilltar/ekspert për përkrahje profesionale për finalizimin e dokumentacionit për zhvillimin e Softuerit për Menaxhimin e Auditimit (SMA)

    Shpallja Termat e referencës Formulari Zyrtar i Aplikimit