• Rregullore (ZKA) Nr. 04/2020 për vlerësimin e rezultateve në punë

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) Nr. 03/2020 për marrëdhënie pune

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) nr. 02/2020 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës

  Shkarko
 • Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

  Shkarko
 • Rregullore e punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit

  Shkarko
 • Kodi i Etikës së ZKA-së

  Shkarko
 • Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë

  Shkarko
 • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Auditim të Performancës

  Shkarko