• Kushtetuta e Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Ligji për menaxhimin e financave publike

  Shkarko
 • Ligji për qasje në dokumente publike

  Shkarko
 • Ligji për prokurimin publik në Republikën e Kosovës

  Shkarko